Regulamin

Warunki korzystania z serwisu – Katalog Ślubny

Postanowienia wstępne


1. Niniejszy regulamin i regulamin reklamacji (dalej „warunki handlowe”) regulują prawa i obowiązki KatalogSlubny.pl  prowadzonej przez firmę Agencja Artystyczna TS MUSIC ul. Ostrowskiego 7/150, 53-238 Wrocław. REGON: 932717370, NIP: 899-172-26-25  (dalej „Katalog Ślubny”) oraz osób trzecich przy sprzedaży voucherów, produktów oraz rezerwacji ( Booking) usług za pośrednictwem KatalogSlubny.pl  
2. Produkt – to oferta sprzedażowa stworzona za pośrednictwem serwisu Katalog Ofert przez Dostawcę. W serwisie Katalog Ofert, Dostawca może utworzyć produkty:
– Voucher ( w formie pdf i kodu, który kupujący może wykorzystać zgodnie z ofertą zamieszczoną w treści ogłoszenia)
– Sprzedaż produktów ( fizycznych wraz z wysyłką lub wirtualnych do pobrania)
– Rezerwacja usług ( Booking)
– Wynajem ( w tym usługi noclegowe)
– Aukcja ( sprzedaż produktów lub usług na zasadzie aukcji).
3. Dostawca usługi jest osobą fizyczną, prawną, bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną inną niż Katalog Ofert, która zapewnia realizację zakupionych Voucherów lub innych usług w tym produktów, zgodnie z ofertą zamieszczona przy kupowanym „produkcie”. Dostawca usług jest odpowiedzialny za dostarczenie i wykonanie zakupionej usługi, zgodnie z treścią oferty. Dane identyfikacyjno-kontaktowe dostawcy podawane są zawsze przy produkcie.
4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i założyła konto w celu korzystania z usług oferowanych przez Dostawców.
5. Niniejszy regulamin stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy Dostawcą jako sprzedającym oraz kupującym za pośrednictwem Katalog Ofert, zaś kupujący poprzez zakup produktu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
6. Katalog Ślubny pośredniczy w sprzedaży produktów za pomocą strony internetowej www.KatalogSlubny.pl
7. Skontaktować się z Katalog Ślubny oznacza skontaktować się z osobą upoważnioną, pod jej konkretnym numerem telefonu lub za pośrednictwem adresu e-mail, o ile jest on znany, bądź pod ogólnym numerem telefonu lub za pośrednictwem maila podanego w dziale Kontakt.
8. Zawarcie umowy o korzystanie  z serwisu Katalog Ślubny, następuje poprzez Rejestrację i wiąże się z akceptację warunków Regulaminu.
9. Klient i Dostawca uzyskują dostęp do funkcji serwisu po Rejestracji i zalogowaniu się na utworzone konto.
10. Klient i Dostawca wyrażają zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych podanych podczas rejestracji. Wszelkie powiadomienia przewidziane w serwisie będą kierowane na adres e-mail lub telefon ( SMS) podany przy rejestracji. Szczegóły dotyczące kwestii wymaganych zgód i zasad przetwarzania danych osobowych raz komunikacji, reguluje Polityka Prywatności.
11. Klient i Dostawca zobowiązani są do podania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych przy rejestracji. 
12. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta i Dostawcę dobrowolnie, ale ich podanie może być konieczne w celu realizacji zamówienia lub umożliwienia sprzedaży usług.
13. Zakazane jest umieszczanie w serwisie informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie jakichkolwiek treści, w tym zdjęć/ video naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznymi z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia ww. Postanowień Regulaminu, Katalog Ofert jest uprawiony do usunięcia danych albo innych treści zamieszczonych przez Klienta lub Dostawcę w serwisie, czasowego zablokowania lub całkowitego usunięcia konta.
14. Klient i Dostawca ponoszą odpowiedzialność za swoje działania w serwisie oraz za treści umieszczone na swoim koncie. 
15. Klient udziela zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę zakupionych produktów w celu realizacji usługi.

Cennik usług

1. Szczegółowy cennik usług w tym tabela prowizji znajdują się na stronie Cennik.
2. Użytkowanie serwisu jest darmowe dla klienta i dostawcy.
3. Dodatkowe funkcje w serwisie przewidziane dla dostawcy wymagają wybrania odpowiedniego abonamentu zgodnie z Cennik.
4. Cena zakupu produktu oferowanego przez dostawcę , jest ustalana bezpośrednio przez dostawcę i jest widoczna na stronie sprzedawanego produktu.
5. Katalog Ślubny pobiera prowizję od sprzedawanych produktów dostawcy, zgodnie z Cennikiem lub zgodnie z zawartą odrębną umową współpracy.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż w imieniu i na rachunek Dostawcy, produktów, za cenę i w ilości określonych przez Dostawcę.
2. Umowa jest zawierana wraz z uiszczeniem przez kupującego opłaty za produkty.
3. Katalog Ślubny za pośrednictwem serwisu KatalogSlubny.pl  zobowiązuje się dostarczyć kupującemu Vouchery i inne produkty do pobrania w formie elektronicznej na e-mail podany przez kupującego. W przypadku produktów fizycznych, za dostawę produktu w tym jego wysyłki odpowiedzialny jest Dostawca.
4. Do realizacji usług wynikających z zakupionego produktu, zobowiązany jest Dostawca, zgodnie z ofertą jaką zamieścił w serwisie KatalogOfert.com.

Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do zakupionych produktów

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Katalog Ślubny  nie jest dostawcą usług i produktów prezentowanych za pośrednictwem serwisu KatalogSlubny.pl. Katalog Ślubny zapewnia sprzedaż i obsługę sprzedaży poszczególnych produktów utworzonych przez zewnętrzne podmioty – Dostawcy. Wraz z zakupem produktu powstaje stosunek prawny pomiędzy kupującym i dostawcą. Katalog Ślubny nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności za realizację obowiązków Dostawcy, które wynikają z umowy pomiędzy kupującym a dostawcą.
2. Dostawca przyjmuje odpowiedzialność prawną za wystawione produkty w serwisie KatalogSlubny.pl oraz zobowiązuje się do realizacji zakupionych usług przez klienta na warunków przedstawionych w ofercie. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia przez klienta reklamacji lub naruszeń dotyczących realizacji umowy, Katalog Ślubny ma prawo zablokować konto Dostawcy do czasu wyjaśnienia sytuacji oraz wstrzymać wypłatę zgromadzony środków finansowych. W skrajnych przypadkach  łącznie z usunięciem konta.
3. Katalog Ślubny ma prawo zweryfikować Dostawcę przed umożliwieniem sprzedaży produktów za pośrednictwem serwisu KatalogSlubny.pl w tym celu Dostawca zostanie poproszony o przesłanie dokumentów za pośrednictwem serwisu, potwierdzające jego tożsamość. Katalog Ślubny dopuszcza także wstępną weryfikację Dostawcy za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
4. Katalog Ślubny w żaden sposób nie odpowiada za realizację usług Dostawcy na rzecz klienta, jednocześnie będzie starał się na bieżąco weryfikować. Katalog Ślubny nie odpowiada za żadne zobowiązania Dostawcy. Ponadto Katalog Ofert nie odpowiada za żadne majątkowe i niemajątkowe szkody spowodowane po stronie kupującego lub innej osoby spowodowane przez Dostawcę. Wszelkie roszczenia kupującego i osób trzecich należy zawsze zgłaszać u Dostawcy produktu.
5. Kupujący przez zakup produktu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych przez Dostawcę. Ponadto kupujący przez zakup produktu zobowiązuje się do postępowania zgodnie z regulaminem użytkowania.
6. Dostawcy każdego produktu przysługuje prawo do wydłużenia ważności zakupionego Vouchera zwłaszcza w przypadku niemożliwości wykonania usługi ( np. Sytuacja epidemiologiczna lub inna siła wyższa). Przez zakup produktu, klient przyjmuje do wiadomości to prawo dostawcy.

Procedury przy zakupie produktów i warunki płatności

1. Cena za każdy produkt jest podana w serwisie www.KatalogSlubny.pl przy prezentowanym produkcie. Przy każdym produkcie podano też ewentualne dodatkowe opłaty np. Koszty wysyłki. Prezentowane ceny są cenami brutto, tj. Zawierają wszelkie podatki i opłaty administracyjne.
2. W przypadku zakupu produktu za pośrednictwem strony internetowej www.KatalogSlubny.pl , za produkt można zapłacić tylko przez bramkę płatniczą. 
3. Opłaty administracyjne ( prowizję) pokrywa Dostawca, zgodnie z tabelą opłat. ( nie więcej niż 10 % wartości produktu).
4. Katalog Ślubny przesyła należne wynagrodzenie Dostawcy wynikające ze sprzedaży po potrąceniu opłaty administracyjnej  (zgodnie z tabelą opłat, nie więcej niż 10 %) na żądanie Dostawcy w terminie do 3 dni na wskazane konto bankowe lub rachunek PayPal. Katalog Ślubny za pobraną prowizję wystawi Dostawcy Fakturę VAT.
5. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia Faktury/ Rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za zakupiony produkt przez klienta. Dostawca pokrywa należne podatki.

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ( klient) nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy kupującym i organizatorem ( dostawcą) za pośrednictwem Katalog Ślubny z uwagi na treść art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014, poz. 827), w myśl którego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Regulamin reklamacji

1. Wszystkie reklamacje produktów zakupionych za pośrednictwem  www.KatalogSlubny.pl  podlegają niniejszemu regulaminowi oraz regulaminowi reklamacji zamieszczonemu na stronie Dostawy produktu.
2. Kupujący ma prawo do zwrotu opłaty za produkt tylko w określonych poniżej przypadkach i w poniższych warunkach.
3. Katalog Ofert nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, że kupującemu nie zostanie doręczony Voucher lub inny produkt do pobrania z winy kupującego, zwłaszcza z uwagi na to, że nie ma możliwości doręczenia kupującemu na podany e-mail (np. zapełniona skrzynka, filtr spam itp.)
4. Jeśli kupujący nie otrzymał produktu wirtualnego ( Voucher , produkt do pobrania) najpóźniej do 1 godziny po zapłaceniu opłaty za produkt, ma on obowiązek, niezwłocznie, najpóźniej do 24 godzin od dnia upływu powyższego terminu na doręczenie produktu, skontaktować się z Katalog Ofert i zgłosić, że nie otrzymał on opłaconego produktu. W tym celu, kupujący ma obowiązek przekazania Katalog Ślubny nazwiska i adresu-mail, które podał jako dane kontaktowe lub identyfikacyjne podczas zakupu produktu. Jeśli Katalog Ofert stwierdzi, że produkt faktycznie nie został doręczony kupującemu i nie będzie to przypadek określony w poprzednim ustępie 4 niniejszego regulaminu reklamacji, to ponownie wyśle kupującemu produkt na adres e-mail podany przez kupującego.
5. Jeśli dostawca stworzy produkt w formie biletu ( Voucher) na wydarzenie a następnie całkowicie odwoła Wydarzenie, Katalog Ślubny będzie zwracać opłatę za produkty tylko do kwoty środków finansowych, którą dostawca udzieli Katalog Ślubny. Przez kwotę środków finansowych rozumie się zwłaszcza środki finansowe, które Katalog Ślubny otrzymał od kupującego za sprzedaż produktów i które dotychczas nie zostały przelane dostawcy czyli organizatorowi Wydarzenia. W części, w której roszczenia kupującego nie zostaną zaspokojone, przed kupującym odpowiada wyłącznie dostawca jako organizator odwołanego Wydarzenia, nie zaś Katalog Ofert.
6. Jeżeli data Wydarzenia ulegnie zmianie w wyniku działania siły wyższej, bilet/ produkt zachowuje swoją ważność dla wydarzenia w nowym terminie. Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany biletu/ produktu. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przepisów prawa miejscowego, wojna, działania wojenne, rebelie, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje, strajki, stan wojenny, stan wyjątkowy, ogłoszenie żałoby narodowej, ogłoszenie epidemii, jak również działania sił przyrody, w szczególności: trzęsienia ziemi, powodzie, gradobicia, uderzenia piorunów, trąby powietrzne.
7. Jeśli zostaną spełnione warunki dla zwrotu opłaty za bilety/ produkty, zgodnie z brzmieniem niniejszego regulaminu reklamacji, opłata za produkt zostanie zwrócona kupującemu na rachunek bankowy z którego wysłano opłatę za bilet/ produkt.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Jeśli w związku z zakupem produktu, pomiędzy dostawcą i klientem, który jest konsumentem, powstanie spór konsumencki i nie uda się go rozwiązać polubownie pomiędzy klientem i dostawcą, klient może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu przez określony podmiot pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, e-mail: spsk@wiih.org.pl, web: http://spsk.wiih.org.pl/.
2. Klient może również skorzystać z utworzonej przez Komisję Europejską platformy do rozstrzygania sporów on-line, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrona danych osobowych przy sprzedaży

1. Katalog Ślubny przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności

Postanowienia końcowe

1. Gdyby się ukazało, że któryś z przepisów niniejszego regulaminu jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszego regulaminu, które są rozłączne od nieważnego czy nieobowiązującego przepisu.
2. Katalog Ślubny ma prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić niniejszy regulamin.
3. Wszelkie przepisy niniejszego regulaminu oraz stosunki umowne pomiędzy dostawcą, kupującym i Katalog Ślubny podlegają polskim regulacjom prawnym.
4. Wszelkie spory powstałe przy produktów za pośrednictwem Katalog Ślubny będą rozstrzygane w sądach powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze pozasądowej.

 

Wrocław 29.06.2020