Regulamin

Regulamin serwisu www.KatalogSlubny.pl

I.Informacja o firmie
Serwis www.KatalogSlubny.pl prowadzony jest przez Agencję Artystyczną TS MUSIC Tomasz Szwecki, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30, p.344-345.

NIP: 899-172-26-25. e-mail: kontakt@katalogslubny.pl tel: 71/ 316-39-19

II.  Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez klientów serwisu www.KatalogSlubny.pl są przetwarzane przez Agencję Artystyczną TS MUSIC.
Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
realizacji rezerwacji złożonej za pośrednictwem serwisu www.KatalogSlubny.pl
w celach marketingowych do przesyłania informacji o aktualnych promocjach, wykonawcach oraz poradach ślubnych (newsletter)
Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić serwisowi w realizację usług w należyty sposób.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie https://www.katalogslubny.pl  w zakładce “Twoje Konto” – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustaw albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

III. Zamówienia i rezerwacje

1. Serwis internetowy www.KatalogSlubny.pl  umożliwia Klientom:
a) składanie rezerwacji dostępnych usług wykonawców w serwisie
internetowym www.KatalogSlubny.pl  i zawierania umów na odległość.
b) uzyskanie informacji o wykonawcach  i usługach dostępnych w serwisie internetowym www.KatalogSlubny.pl
2. Wszelkie informacje dotyczące wykonawców oraz usług, w tym w szczególności katalogi, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.KatalogSlubny.pl  kierowane przez Agencję Artystyczną TS MUSIC do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Serwis internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.KatalogSlubny.pl a zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Katalog Ślubny.
5. Każda rezerwacja lub zamówienie jest potwierdzane przez pracownika serwisu www.KatalogSlubny.pl w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia a w przypadku braku możliwości rezerwacji usługi, koszt wpłaconej opłaty rezerwacyjnej zwracany jest klientowi w ciągu 48 godzin.
6. Potwierdzona rezerwacja ważna jest 7 dni.
7. Klient ma prawo w ciągu 7 dni odwołać rezerwację i trzymać zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.
8. W przypadku nie odwołania rezerwacji przez klienta w ciągu 7 dni, opłata rezerwacyjna przepada na rzecz serwisu www.KatalogSlubny.pl jako koszty obsługi.
9. W przypadku podpisania umowy przez klienta na wykonanie usługi za pośrednictwem serwisu www.KatalogSlubny.pl koszt rezerwacji zostaje odliczony od kwoty głównej.
10. Za moment zamówienia usługi w złożonym  zamówieniu,  uważa się  podpisanie odrębnej umowy z wykonawcą lub usługodawcą za pośrednictwem serwisu www.KatalogSlubny.pl
11. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia dostępne są w odrębnej umowie zawieranej z usługodawcą lub wykonawcą a klientem, która jest  przesyłana przez pracownika serwisu www.KatalogSlubny.pl

IV. Postanowienia końcowe

1. W kontaktach z klientem, Agencja Artystyczna TS MUSIC (serwis www.KatalogSlubny.pl ) korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).
2. Agencja Artystyczna TS MUSIC  ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. Agencja Artystyczna TS MUSIC nie  ponosi odpowiedzialność za usługi podwykonawców i usługodawców w serwisie www.KatalogArtystyczny.pl. Umowy zawierane są bezpośrednio z usługodawcami lub wykonawcami. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
4. Agencja Artystyczna TS MUSIC  informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania wszelkich problemów i dochodzenia roszczeń.
5. W przypadku zgłoszeń spraw związanych z zamówionymi rezerwacjami lub informacji dotyczących prezentowanych usług w serwisie www.KatalogArtystyczny.pl można kontaktować się pod numerem telefonu: 71/ 316-39-19 lub mailowo: kontakt@katalogslubny.pl
6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego serwisu www.KatalogArtystyczny.pl  jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
7. Korzystanie z serwisu internetowego www.katalogslubny.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a). Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
b) Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
d) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej
otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
8. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.katalogslubny.pl
9. Regulamin serwisu internetowego www.KatalogSlubny.pl  nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Aby zarezerwować wykonawcę sprawdź dostępność. Rezerwacja ważna 7 dni Zamknij